GDPR

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů společnosti jez koncept s.r.o.
Společnost jez koncept s.r.o., se sídlem Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 
03440613, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. 
C 231763 (dále také jen „správce“, „zpracovatel“ nebo „společnost“) jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.jezkoncept.cz („webové stránky“) informuje o níže popsaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“).
V případě, že společnost kontaktujete prostřednictvím webových stránek můžete být požádáni o uvedení Vašich osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou nutné pro Vaši identifikaci, zejména pro navázání a následnou komunikaci s Vámi. Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány správcem po dobu nezbytně nutnou k uvedenému účelu, nejdéle však po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu. Totéž obdobně platí pro poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje při osobní návštěvě naší jakékoliv provozovny za účelem poptávky služeb.
Pokud poskytnete kromě jména, příjmení a telefonního čísla i emailovou adresu souhlasíte se zpracováním poskytnutého elektronického kontaktu naší společností a můžeme ji následně využít k zasílání obchodních sděleních, zejména k informování o našich aktuálních akcích či službách. Tento souhlas je zcela dobrovolný a máte právo jej kdykoliv bezplatně písemně na emailu gdpr@jezkokncept.cz odvolat. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracováni vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.
Na webové stránky je možné využít přístupu ze sociální sítě Facebook, kde opět bude správce pracovat s Vašimi údaji jako je jméno, příjmení, emailová adresa.
Webové stránky společnosti používají Cookies, což jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele, a to zejména soubory cookies, které slouží k účelům personalizace zobrazování reklam, zapamatování si přihlášeného uživatele či komfortní funkce webu.
V případě, že Vám poskytuje společnost následně smluvené služby, osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy či z důvodu plnění archivační povinnosti na základě platných zákonných předpisů, zejména dle zákona o účetnictví či zákona o archivnictví a evidenci.
Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává společnost jez koncept s.r.o., jako správce. To znamená, že společnost stanovuje shora uvedené účely zpracování, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů správce může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na jeho pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména externí účetní či IT správce či poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.
Ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používá zpracovatel pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby fyzického i IT zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje zpracovává správce i další zpracovatel manuálně v listinné či v elektronické podobě. Způsob a podmínky zpracování jsou totožné i pro zpracování osobních údajů, které správce shromažďuje, uchovává a zpracovává z titulu uzavřené smlouvy se správcem jako smluvní stranou.
Máte právo na přístup, opravu či výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak zvláštním předpisem. Máte právo na přenositelnost vašich údajů, které jste poskytli na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uzavření smluvního vztahu s námi, tj. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu. V případě odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu. Máte právo vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového orgánu nad ochranou osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz .
Osoba, která má jakékoli dotazy nebo požadavky související se zpracováním osobních údajů ze strany naší společnosti nebo nejasnosti týkající se těchto informací, nás může kontaktovat emailem gdpr@jezkoncept.cz nebo písemně na adresu:

Jez koncept s.r.o.
Údolní 212/1
147 00 Praha 4Odpověď obdrží v zákonné lhůtě 30 dnů. Součástí každé žádosti musí být jednoznačné ověření totožnosti osoby, která zaslala požadavek (např. úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že je subjektem požadovaných údajů. V případě, že Váš dotaz nemůžete jednoznačně ověřit, bude následně nutné osobní schůzky, kde dojde k ověření totožnosti tazatele a následně budou předány odpovědi na Vaše dotazy.

jez! koncept jez! catering jez! office Firemní stravování jez chléb & pij kávu jez! kantýna - Braník Kavárna muzeum